Niebo do wynajęcia... lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem ...

Please,i need help
Jeśli ktoś by to rozwiazał byłbym wdzieczny
ZAD1

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 6cm.Krawędź
boczna tego ostrosłupa ma 12 cm.Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

ZAD2

Powierzchnią boczną stożka jest wycinek koła o kącie &(to jest chyba alfa,ale nie wiem gdzie to jest na klawiaturze) i promieniu 15cm,podstawą tego stożka można wyciać
kwadrat o boku 6cm
Wyznacz największą możliwą miarę kąta &

ZAD3

Dwudziestoosobowa grupa studentów w której jest 6 kobiet otrzymała 5 biletów do teatru.
Bilety rozdzielono droga losowa.Jakie jest prawdopodobieństwo że wśród posiadaczy biletów znajdą sie 3 kobiety.

ZAD4

Z liczb 1,2,3,4,5,6, losujemy kolejne dwie
a)Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń
A-suma wylosowanych liczb jest wieksza od 8
B-za pierwszym razem wylosoiwano liczbę pażystą
b)Sprawdź niezależnosć zdarzeń
A-B
c)Jakie jest prawdopodobieństwo,że suma wylosowanych liczb
jest wieksza od 8 pod warunkiem,że za pierwszym razem wylosowano liczbę pazystaZ góry dzieki

1. Trzy liczby tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Ich suma wynosi 6. Największa z tych liczb stanowi 2/3 sumy pozostałych. Znajdź te liczby. Oblicz sumę siedmiu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, wiedzac, że pierwszy wyraz ciagu arytmetycznego jest rowny osmemu wyrazowi ciągu geometrycznego a 10-ty wyraz ciągu geometr. jest rowny sumie 2-go i 3-go wyrazu ciagu arytm.

2. W ostroslupie prawidłowym trojkątnym dana jest dlugosc krawedzi bocznej b i kąt L nachylenia tej krawedzi do plaszczyzny podstawy. Oblicz objetośc i pole powierzchni tego ostroslupa.

3. Stozek o promieniu podstawy r i wysokosci h przecięto plaszczyzna rownolegla do podstawy i przechodzaca przez srodek wysokosci. oblicz stosunek objetosci bryl, na ktore ta plaszczyzna podzielila stozek.


plis pomozcie bo to sprawa zycia i smierci

1. Czy iloczyn dwóch liczb naturalnych różniących się o 2 może być kwadratem liczby naturalnej.? Odpowiedż uzasadnij.
2. Ile jest licz cztero cyfrowych o niepowtarzajacych sie cyfrach w których zapisie wystepuje liczba 7? Odpowiedż uzasadnij.
3.W trójkąt wpisany jest okrąg o promieniu 2. Punkt styczności dzieli jeden z boków na odcinki o długości 2 i 3. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.
4.Czy mozna wybrac 19 takich liczb całkowitych (niekonicznie różnych)aby ich suma była dodatnia i ustawić je w szeregu w takiej kolejności aby suma kazdych trzech kolejnych liczb była ujemna?? Odpowiedz uzasadnij.
5.Dany jest okrąg o środku S.Proste PA i PB są styczne do tego okręgu odpowiednio w punktach A i B .Punkty E i F naleza do odcinków PA i PB a prosta EF jest styczna do tego okregu.Katy EPF i ESF są równe oblicz miare konta EPF.
6.Czy istnieje taki ostrosłup czworokątny ze dwe jego sciany boczne nie maja wspólnej krawedzi są prostopadłe do postawy? Odpowiedzi uzasadnij.
proszę o zrobienie którego kolwiek jak najszybciej bo inaczej nei zdam z matmy

Zadanie 1
Oblicz objętość ostrosłupa o podstawie będącej trójkątem prostokątnym,którego przyprostokątna o długości 6cm jest nachylona do przeciwprostokątnej pod kątem 30 °, a jedna z krawędzi bocznych ma długość 8cm i jest prostopadła do płaszczyzny podstawy ostrosłupa.

Zadanie 2
Kulę ołowianą o promieniu 6cm przetopiono na kulki o średnicy 3cm.
Ile kulek otrzymano? Czy pole powierzchni dużej kulki jest większe od sumy pól wszystkich małych kulek?
(Sprawdź to wykonując odpowiednie obliczenia)

gr.1 spr z matmy

1. Długość krawedzi podstawy graniastosłupa prawdiłowego trójkontnego jest równa 5 cm. a jego pole pow. bocznej wynosi 90cm2 Oblicz objętośc graniastosłupa

2. Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma dł. 25cm i tworzy z krawędzią podstawy kąt 'a' taki, że sin'a'=0,96 Oblicz objętość graniastosłupa

3. Oblicz sumę wszystkich krawędzi czworościanu formenego, któregto pole pow. całkowitej jest równe 49/3 (pierwiatków z 3) oblicz objętość tego ostrosłupa

4. Oblicz pole pow. całkowitej ostrosłupa, którego podstawą jest romb o koncie 60* i boku 5, wysokosć ostrosłpa wynosi 7

5. Pewna sztabka złota ma krztalt graniastołśupa prosteog, któego podstawa jest trapez. Podstawy trapezu mają dł. 3cm i 4cm, a jego wyokość jest ówna 2 cm, Przyjmując że gęstość złota wynosi 19g/cm3 oblicz masę sztabki o dł. 15 cm.

[ Dodano: 2009-02-12, 22:15 ]

Witam, bardzo potrzebuję Waszej pomocy. Mam problemy z zadaniami z matematyki. Proszę o pomoc w zadaniach. Potrzebuję je na poniedziałek (05.01.09). Jeżeli ktoś z Was będzie się nudził albo ktoś będzie chciał mi pomóc to proszę...

LISTA 5

1. Jaki procent mieszkańców Polski mieszka we Wrocławiu?
2. Cenę zakupu równą 105zł uiszczono za pomocą 33 monet. Użyto wyłącznie monet 2 i 5zł. Ile monet pięciozłotowych użyto?
3. Zofia uzyskała z czterech sprawdzianów średnią równą 12,5. Ile pkt musi ona uzyskać w kolejnym sprawdzianie, aby z pięciu sprawdzianów średnia wynosiła 13?
4. Po obniżce o 30% garnitur kosztuje 420zł. Jaka była pierwotna cena tego garnituru?
5. Pociąg o długości 200m jedzie przez tunel o długości 200m z prędkością 200km/h. Ile czasu potrzebuje on na pokonanie tego tunelu?
6. Dla jakiej liczby k wykres funkcji y=-2x-2(k+1) przecina oś y w pkt (0,3)?
9. Bartek jest starszy od Waldka o 4lata, a osiem lat temu Bartek był dwa razy starszy od Waldka. Ile lat ma każdy z chłopców?
10. Oblicz pole kwadratu ABCD, gry obwód trójkąta ABC wynosi 6dm.

LISTA 6

3. Co jest większe 20% liczby 320 czy 35% liczby 220?
4. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez pkt A=(-1;1,25) i jest równoległy do wykresu funkcji y=-2x+3.
5. Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność 5-x/2>2(x+3).
7. Cegła waży 1kg i 0,5 cegły. Ile kilogramów waży cegła?
8. Oblicz długość przekątnej prostokąta, którego obwód wynosi 24cm, a długość krótszego boku jest połową długości dłuższego boku.
9. Oblicz pole i miary kątów trójkąta o bokach długości 4cm, 4cm i 4pierwiastki z 3cm.
10. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi jest prosty. Wiedząc, że długość krawędzi bocznej ostrosłupa jest równa 5 pierwiastków z 2cm, oblicz jego objętość.

LISTA 7

3. Buty przeceniono ze 120zł na 90zł. Ile procent wynosi obniżka?
4. Dla jakiego argumentu funkcja y=-0,5x+2 ma wartość -2?
5. Pole koła wynosi 0,25pi cm kwadratowego. Oblicz średnicę koła.
7. Suma miar kąta środkowego i kąta wpisanego opartego na tym samym łuku wynosi 75 stopni. Oblicz miary tych kątów.
8. Przekątna ściany sześcianu jest równa 8 pierwiastków z 2cm. Jakie jest pole powierzchni całkowitej tego sześcianu?
9. Oblicz pole trójkąta, który ograniczają wykresy funkcji y=2x+4 i y=-3x+6 oraz osią x.
10. W parku rośnie kilkadziesiąt drzew: 46% z nich to lipy, 36% to akacje, a 8% to dęby. Pozostałe 5 drzew stanowią modrzewie. Ile jest akacji?

Z góry dzięki za Wasze odpowiedzi )

[ Dodano: Czw Sty 01, 2009 5:03 pm ]

Z moim obliczeń wynika:
Zamknięte: 17/20
Krótkie, otwarte: 8/9
Podanie: 6/6
Rozprawka: Raczej dobrze napisałem i tym będę się starał nadrobić ewentualne błędy (14(16)/16)
Liczę na: 44 pkt ... Jak będzie więcej to się będę cieszył :)
Punkty są jeszcze za osiągnięcia w konkursach (I miejsce-6pkt, II-miejsce-5pkt, III miejsce/wyróżnienie-4pkt)+ oceny 56 lub 60 pkt .. Więc raczej 120 pkt będę miał ... no i jeszcze wolontariat, skromne ale 2 pkt :D
Oto co polecam powtórzyć:
Matematyka:
liczby naturalne: 0,1,2,3 ...
liczby pierwsze: liczba która jest podzielna przez 1 i samą siebie
liczby całkowite: naturalne i liczby do nich przeciwne np. -1,0-1
l. parzyste: całkowite podzielne przez 2
l. nieparzyste: w postaci 2k+1
l. wymierne: liczby, które można przedstawić w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, gdzie mianownik jest różny od 0
l. niewymierne: nie można ich przedstawić w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych
l. rzeczywiste: l.wymierne i niewymierne
Wzory skróconego mnożenia i z potęgami ... np. (załóżmy, że x i y to potęgi)
ax * ay = ax+y
ax : ay = ax-y
(a*b)x = ax + bx
(ax)y = a x*y
a-x = 1/ax
(Przepraszam za niezbyt czytelny zapis)
Pamiętać o: przemienności dodawania, łączności dodawania, przemienności mnożenia, łączność mnożenia, rozdzielności mnożenia względem dodawania.
funkcja y=ax+b
jeżeli a > 0 to f. jest rosnąca
jeżeli a < 0 to f. malejąca
a=0 to f. stała
I wykresy funkcji liniowych o takim samym współczynniku a są prostymi równoległymi.
Wykres funkcji liniowej y=ax+b przecina oś y w punkcie o współrz. (0, b)
Rozstęp: różnica między największym i najmniejszym wynikiem w próbie
Mediana - środkowa liczba wśród wszystkich wyników (uporządkowanych od najmniejszego do największego)
Śr. arytmetyczna - uzyskujemy ja sumując wszystkie otrzymane wyniki i dzieląc tę sumą przez ich ilość
Moda - liczba która występuje najczęściej
Kąty (wypukły<bądź równy 180, odwrotnie wklęsły, wierzchołkowe katy, przyległe, naprzemianległe)
Pola wszystkich figur, objętości graniastosłupów, ostrosłupów, walców, stożków, kul, twierdzenia talesa i pitagorasa.
Fizyka:
Wzory już były tutaj podane - proponuję też powtórzyć elementy i zasadę przepływu prądu w obwodzie elektrycznym
Chemia (budowa atomu, sole i sposoby ich otrzymywania, reakcje syntezy, analizy, wymiany, utlenianie, redukcja, otrzymywanie zasad, odczyny (kwaśny, obojętny, zasadowy), sposoby rozdzielania mieszanin , składu procentowego, węglowodory-nasycone, nienasycone [alkany, alkeny, alkiny], alkohole, kwasy karboksylowe, tłuszcze, estry, co ulega reakcjom dysocjacji/elektrolizy, o cukrach).
Biologia:
Królestwa, Różnice pomiędzy komórkami zwierzęcymi i roślinnymi (w zwierzęcej są wodniczki - usuwają nadmiar wody, soli mineralnych), chloroplast (zawierają zielony barwnik, chlorofil, pochłaniana w nich jest energia świetlna), wakuole (u roślinnej-zawierają sok komórkowy), wspólne są: błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe i mitochondria (oddychanie komórkowe).
Tkanki roślinne:
a) żywe: twórcze, miękiszowa, wzmacniająca (zwarcica), przewodząca (łyko), okrywająca (skórka)
b) martwe: wzmacniająca (twardzica), przewodząca (drewno), okrywająca (korek)
Tkanki zwierzęce:
Nabłonkowa: osłania i odgranicza ciało, wydziela śluz, pot
Mięsniowa:
- prążkowana szkieletowa - warunkuje ruchy i utrzymanie postawy (zależnie od naszej woli)
- gładka - (niezależna od naszej woli) w ścianach jelit, żołądka
- prązkowana sercowa - (niezależnie od naszej woli)
Łączna stała:
chrzęstna - stała część szkieletu
kostna - tworzy kości (tylko dla kręgowców)
tłuszczowa - materiał zapasowy
Łączna płynna:
krew (osocze - procesy odpornościowe, krzepnięcie krwi, krwinki czerwone-transportują tlen i CO2, krwinki białe- funkcje obronne, płytki krwi-krzepnięcie krwi)
limfa - pośredniczy w wymianie składników pokarmowych między krwią a tkankami
Nerwowa: układ nerwowy i narządy zmysłów, przyjmuje bodźce (receptory)
Witaminy i Pierwiastki w organizmie (C, H, O, N, P, Ca, S, Mg, białka, tłuszcze, węglowodany)
Dyfuzja - proces, przemieszczenie się cząsteczek od stężenia większego do stężenie mniejszego
Osmoza - dyfuzja wody poprzez półprzepuszczalną błonę komórkową
Bakterie:
samożywne (autotrofy)
cudzożywne (heterotrofy)
Mszaki, Paprotniki, Rośliny nasienne, Rośliny nagonasienne, okrytonasienne
Funkcje elementów roślin nasiennych (korzeń, łodyga, liść, kwiat)
Fotosynteza - 6CO2 + 6H20 -> C6H12O6 + 6O2
Charakterystyczne cechy kręgowców (Ryb, Płazów, Gadów, Ptaków, Ssaków)
Skóra - naskórek, skóra właściwa ...
Radze powtórzyć kości, kręgi (szyjne, piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe, ogonowe)
Jama ustna - Gardło - Przełyk - Żołądek - Jelito cienkie - Jelito grube - Odbyt ... Wątroba i Trzustka ...
Przypomnienie też o enzymach ...
Podstawy układu krążenia, oddechowego .. nerwowego i wydalniczego
Hormony męskie i żeńskie ...
Genetyka - krzyżówki genetyczne .. podział mitoza i mejoza .. Ekologia (populacja, biocenoza, biotop, siedlisko, środowisko)
Dziura ozonowa ..
GEOGRAFIA:
Obliczanie wysokości słońca, czasu, południki (szerokość), równoleżniki (długość), pory roku i ich charakterystyka .. ery i okresy .. procesy kształtujące powierzchnię ziemi ... Proponuję zobaczyć mapę świata ...
Województwa, puszcze, parki w Polsce ... Czym mierzymy temperaturę, ciśnienie itp ... Izobary, izohiety, izotermy ...
Tyle pamiętam, jak o czymś zapomniałem to powiedzcie ... Mam nadzieję, że komuś pomogłem :)